Ftesë për dorëshkrime

Revista e Stomatologëve të Kosovës (RSK) fton të interesuait për dorëzimin e dorëshkrimeve për numrin e ardhshëm: Vëllimi 1, Numri 2, 2022. Revista mirëpret të gjitha dorëshkrimet mbi temat që përfshihen në fushëveprimin e revistës.

 

Afati i fundit për dorëzimin: 15 tetor 2022

  • Dorëshkrimet duhet të jenë të shkruar në gjuhën shqipe dhe me abstrakt në anglisht.
  • Për t’u pranuar, dorëshkrimet duhet të jenë në përputhje me standardet e dorëshkrimeve të revistës dhe udhëzimet për autorë.
  • Artikujt duhet të dorëzohen në e-mailin e revistës: revista@osk-c42eea.ingress-earth.ewp.live
  • Të gjithë dorëshkrimet i nënshtrohen vlerësimit nëpërmjet të ekspertëve të përzgjedhur të fushave përkatëse (peer review).

 

Korniza kohore

  • 15 tetor 2022: Afati i fundit për dorëzim
  • 30 tetor 2022: Rishikimet dhe vendimet e këshillit redaktues u komunikohen autorëve.
  • 15 nëntor 2022: Rishikimet e ekspertëve të përzgjedhur të fushave përkatëse.
  • Nëntor- Dhjetor 2022: Vendimet përfundimtare të këshillit redaktues, redaktimi përfundimtar dhe korrigjimi
  • Dhjetor 2022: Publikimi

 

 

ISSN 2790-1165 (Shtyp)
ISSN 2790-1173 (Online)

Këshilli redaktues i RSK-së