Revista e Stomatologëve të Kosovës

RRETH REVISTËS

 

Revista e Stomatologëve të Kosovës (RSK) është revistë zyrtare e Odës së Stomatologëve të Kosovës, e themeluar me 30 tetor 2021 nga Kuvendi i OSK-së.

RSK synon të informojë lexuesit për idetë, opinionet, zhvillimet dhe çështjet kryesore në stomatologji- që lidhen me kërkimet shkencore dhe praktikat klinike, për të ngjallur interes, debat dhe diskutim

RSK shfrytëzon procesin e vlerësimit të jashtëm (peer-review) të dorëshkrimeve në të gjitha fushat e Stomatologjisë dhe fushave tjera të shëndetësisë.

Revista e Stomatologëve do të publikohet 2 herë në vit.

Të gjitha punimet janë të disponueshëm falas.

Informacioni dhe opinionet e përfshira në artikujt e RSK-së reflektojnë pikëpamjen e autorit dhe jo të Këshillit Redaktues apo të Botuesit të RSK-së. Publikimi në vetvete nuk to të thotë që revista ka të njëjtin qëndrim apo mban përgejgjësi për përmbajtjen e artikullit.

ISSN 2790-1165 (Shtyp)

ISSN 2790-1173 (Online)

Indeksimi: RSK është indeksuar në platformën CrossRef.

 

BOTUES
Oda e Stomatologëve të Kosovës
Prof.Dr. Blerim Kamberi

KRYEREDAKTOR
Dr. Kastriot Meqa

Nga kryeredaktori
Kastriot Meqa
[PDF]

Permbajtja
[PDF]

Publikim kërkimor-shkencor
Agron Meto, Aida Meto, Etleva Qeli
Përdorimi i diod lazerit në mjekimin endodontik të periodontitet aplikale kronike
[PDF]

Ariana Kameri
Efekti antibakteror i Thymus serpyllum ndaj E.faecalis në dentinën radikulare
[PDF]

Lindihana Emini, Nexhmije Ajeti, Tringa Kelmendi, Donika Bajrami
Evaluimi i dy teknikave të obturimit të kanalit të rrënjës së dhëmbit me ndihmën e mikro-tomografisë së kompjuterizuar – studim in vitro
[PDF]

Ama Mino, Merita Bardhoshi
Rëndësia e higjienës së gojës tek pacientët me aparate ortodontike fikse
[PDF]

Tetore Olloni
Rezistenca në frakturë e rindërtimeve
të derdhura metalike dhe fiberpost tek dhëmbët e trajtuar në mënyrë endodontike – studim in vitro
[PDF]


Visar Bunjaku, Mirjana Popovska, Spiro Spasovski, Ana Spasovska-Gjorgovska, Shefqet Mrasori, Merita Barani

Efekti i procedurave terapeutike në nivelin e triglicerideve te pacientët me diabet tip 2 dhe parodontopati kronike
[PDF]

Besir Salihu, Arta Sinanaj-Demiri, Flamur Aliu
Morfologjia e rrënjëve dhe kanaleve të molarëve të tretë të poshtëm në popullatën e Mitrovicës – studim in vitro[PDF]

Punime reviale
Rina Prokshi
Trajtimi atraumatik restaurues në stomatologjinë e fëmijëve
[PDF]

Zana Lila-Krasniqi
Arsyeshmëria e përdorimit të
pyetësorit Fonseka në identifikimin e çrregullimit të nyjes temporomandibulare
[PDF]

Artikull i sponsorizuar
Zmadhuesit në stomatologji
[PDF]

Përshkrime rasti
Luka Lubina, Hrvoje Pezo
Ngritja e dyshemesë së sinusit maxillar me teknikën e dritares laterale me ndihmën
e pajisjes piezoelektrike
[PDF]

Iva Bagic, Hrvoje Pezo, Robert Celic, Zarko Udiljak
Punimet protetikore mobile të retinuara me implante me metoden e printimit tredime- nsional te pacientët me padhëmbësi totale
[PDF]

Uran Halimi, Kreshnik Syka, Selim Baftiu, Fatos Shahini, Shqipe Krasniqi
Regjenerimi vertikal dhe horizontal i kockës alveolare tek pacientët me sklerozë multiple
[PDF]

Nga OSK-ja
Nderimi i Prof. Dr. Blerim Kamberi me Çmimin Nderi i Stomatologjisë Shqiptare
[PDF]

Prezantim i stomatologut
Prof. Dr. Qamile Jaka
In memoriam
[PDF]

Udhëzime për autorë
[PDF]

Shkarkoni Vëllimin Aktual të RSK-së
[PDF]

KËSHILLI REDAKTUES

Kastriot Meqa – Kryeredaktor
Miranda Stavileci – Sekretare
Zana Agani
Migjen Demjaha
Fisnik Mekaj
Linda Dula

 

BASHKËPUNËTORËT PROFESIONALË SIPAS RENDITJES ALFABETIKE

Adem Alushi (Universiteti i Tiranës)
Agim Begzati (Universiteti i Prishtinës)
Aida Rexhepi (Kolegji UBT)
Albena Reshitaj (Universiteti i Prishtinës)
Blerim Mehmeti (Universiteti i Prishtinës)
Çeljana Toti (Universiteti i Tiranës)
Donika Bajrami (Universiteti i Prishtinës)
Dorjan Hysi (Universiteti i Tiranës)
Etleva Droboniku (Universiteti i Tiranës)
Fatmir Dragidella (Universiteti i Prishtinës)
Gloria Staka (Universiteti i Prishtinës)
Jehona Ahmedi (Universiteti i Prishtinës)
Kenan Ferati (Universiteti i Tetovës)
Lindihana Emini (Universiteti i Tetovës)
Lumnije Kqiku (Universiteti i Grazit)
Merita Bardhoshi (Universiteti i Tiranës)
Resmije Ademi (Universiteti i Prishtinës)
Teuta Bicaj (Kolegji AAB)
Teuta Pustina (Universieti i Prishtinës)
Violeta Vula (Universiteti i Prishtinës)
Zana Dalipi (Universiteti i Prishtinës)

UDHËZIMET PËR AUTORËT

 

Punimet duhet të dorëzohen në mënyrë elektronike, në formatin elektronik në MS Word dhe jo PDF.  

Punimet mund të dërgohen në adresën: revista@osk-ks.org

Dorëshkrimi në fillim vlerësohet nga këshilli redaktues ose nga ekspertët e lëmive, të zgjedhur nga kryredaktori, se a i përmbushë kërkesat minimale për pranim.

Dorëshkrimet  që  nuk  i  përmbushin  kriteret  minimale  për  pranim  refuzohen  menjëherë. 

Dorëshkrimet tjera  dërgohen  për  vlerësim  nëpërmjet të  ekspertëve të përzgjedhur të fushave përkatëse (peer review). 

Autorët do të njoftohen me email për pranimin e punimit, refuzimin e punimit, apo nevojën për rishikim të dorëshkrimit të tyre sipas rekomandimeve të Këshillit Redaktues apo të bashkëpunëtorëve  profesional.

KONTAKTI

 

Kryeredaktor:
Kastriot Meqa
kastriot.meqa@osk-ks.org

Sekretar:
Miranda Stavileci

 

Adresa Postale:
Oda e Stomatologëve të Kosovës
Ulpiana, rr. Mark Dizdari (përballë Rrethit të Spitalit)
D 7, Hyrja II, nr. 6, 10000 Prishtinë, 
REPUBLIKA E KOSOVËS

Telefoni:
+383 45 240 588

E-mail:
revista@osk-ks.org

Website:
https://osk-ks.org/revista