Revista e Stomatologëve të Kosovës

RRETH REVISTËS

 

Revista e Stomatologëve të Kosovës (RSK) është revistë zyrtare e Odës së Stomatologëve të Kosovës, e themeluar me 30 tetor 2021 nga Kuvendi i OSK-së.

RSK synon të informojë lexuesit për idetë, opinionet, zhvillimet dhe çështjet kryesore në stomatologji- që lidhen me kërkimet shkencore dhe praktikat klinike, për të ngjallur interes, debat dhe diskutim

RSK shfrytëzon procesin e vlerësimit të jashtëm (peer-review) të dorëshkrimeve në të gjitha fushat e Stomatologjisë dhe fushave tjera të shëndetësisë.

Revista e Stomatologëve do të publikohet 2 herë në vit.

Të gjitha punimet janë të disponueshëm falas.

Informacioni dhe opinionet e përfshira në artikujt e RSK-së reflektojnë pikëpamjen e autorit dhe jo të Këshillit Redaktues apo të Botuesit të RSK-së. Publikimi në vetvete nuk to të thotë që revista ka të njëjtin qëndrim apo mban përgejgjësi për përmbajtjen e artikullit.

ISSN 2790-1165 (Shtyp)

ISSN 2790-1173 (Online)

 

BOTUES
Oda e Stomatologëve të Kosovës
Prof.Dr. Blerim Kamberi

KRYEREDAKTOR
Dr. Kastriot Meqa

Impressum
[PDF]

Nga kryeredaktori
Kastriot Meqa
[PDF]

Permbajtja
[PDF]

Publikim kërkimor-shkencor
Çeljana Toti, Almiro Gurakuqi, Marialena Stefani, Gerta Kaçani, Etleva Droboniku, Dorjan Hysi
Relacioni i dëmtimeve traumatike dentare me faktorët dentarë
[PDF]

Tringa Kelmendi, Donika Bajrami-Shabani, Blerim Kamberi
Vlerësimi i vetive obturuese të pastës Apexit® dhe Pulp Canal Sealer®
[PDF]

Amir Mamusha, Sevil Akkaya
Vlerësimi i stresit të shfaqur në nofullën e sipërme nga vidat ortodontike nga çeliku dhe zirkoni
[PDF]

Punim revial
Agim Begzati
Strategjia e promovimit shëndetësor oral në Republikën e Kosovës
[PDF]

Përshkrim rasti
Hrvoje Pezo, Sandra Stetic, Stanislava Senzel, Robert Celic
Aplikimi i printimit tredimensional në terapinë protetike me implante
[PDF]

Sanja Stefancic, Mirela Maver Biscanin
Analiza e shablloneve të kafshimit në artikulator
[PDF]

Krenare Agani, Genta Agani Sabah, Korab Agani, Jeta Kiseri Kubati, Arijeta Sllamniku
Efekti-X dhe domosdoshmëria për trajtim të sërishëm ortodontik
[PDF]

Mirlinda Sopi Krasniqi, Kastriot Meqa
Trajtimi konservativ jokirurgjik i sëmundjeve parodontale
[PDF]

Vështrim profesional
Teuta Bicaj
Protezat parciale termoplastike
[PDF]

Vjosa Hamiti-Krasniqi
Alveoliti në praktikën stomatologjike
[PDF]

Agime Dragidella Teneqja, Mira Jankulovska
Aplikimi i laserit Er:YAG në fushën e endodoncisë
[PDF]

Nora Aliu
Ortodoncia në aspektin e teknologjsë bashkëkohore
[PDF]

Nga OSK-ja
Vështrim vjetor i aktiviteteteve të OSK-së – 2022
[PDF]

Botim i ri
Protezat parciale – një tekst nga Universiteti i Zagrebit
[PDF]

Prezantim i stomatologut
Prof. Dr. Rifat Ymeri
In memoriam
[PDF]

Kalendari i ngjarjeve
Kongrese dhe konferenca profesionale shkencore
[PDF]

Udhëzime për autorë
[PDF]

Shkarkoni Numrin themelues të RSK-së
[PDF]

KËSHILLI REDAKTUES

Kastriot Meqa – Kryeredaktor
Miranda Stavileci – Sekretare
Zana Agani
Migjen Demjaha
Fisnik Mekaj
Linda Dula

 

BASHKËPUNËTORËT PROFESIONALË SIPAS RENDITJES ALFABETIKE

Adem Alushi (Universiteti i Tiranës)
Agim Begzati (Universiteti i Prishtinës)
Aida Rexhepi (Kolegji UBT)
Albena Reshitaj (Universiteti i Prishtinës)
Blerim Mehmeti (Universiteti i Prishtinës)
Çeljana Toti (Universiteti i Tiranës)
Donika Bajrami (Universiteti i Prishtinës)
Dorjan Hysi (Universiteti i Tiranës)
Etleva Droboniku (Universiteti i Tiranës)
Fatmir Dragidella (Universiteti i Prishtinës)
Gloria Staka (Universiteti i Prishtinës)
Jehona Ahmedi (Universiteti i Prishtinës)
Kenan Ferati (Universiteti i Tetovës)
Lindihana Emini (Universiteti i Tetovës)
Lumnije Kqiku (Universiteti i Grazit)
Merita Bardhoshi (Universiteti i Tiranës)
Resmije Ademi (Universiteti i Prishtinës)
Teuta Bicaj (Kolegji AAB)
Teuta Pustina (Universieti i Prishtinës)
Violeta Vula (Universiteti i Prishtinës)
Zana Dalipi (Universiteti i Prishtinës)

UDHËZIMET PËR AUTORËT

 

Punimet duhet të dorëzohen në mënyrë elektronike, në formatin elektronik në MS Word dhe jo PDF.  

Punimet mund të dërgohen në adresën: revista@osk-ks.org

Dorëshkrimi në fillim vlerësohet nga këshilli redaktues ose nga ekspertët e lëmive, të zgjedhur nga kryredaktori, se a i përmbushë kërkesat minimale për pranim.

Dorëshkrimet  që  nuk  i  përmbushin  kriteret  minimale  për  pranim  refuzohen  menjëherë. 

Dorëshkrimet tjera  dërgohen  për  vlerësim  nëpërmjet të  ekspertëve të përzgjedhur të fushave përkatëse (peer review). 

Autorët do të njoftohen me email për pranimin e punimit, refuzimin e punimit, apo nevojën për rishikim të dorëshkrimit të tyre sipas rekomandimeve të Këshillit Redaktues apo të bashkëpunëtorëve  profesional.

KONTAKTI

 

Kryeredaktor:
Kastriot Meqa
kastriot.meqa@osk-ks.org

Sekretar:
Miranda Stavileci

 

Adresa Postale:
Oda e Stomatologëve të Kosovës
Ulpiana, rr. Mark Dizdari (përballë Rrethit të Spitalit)
D 7, Hyrja II, nr. 6, 10000 Prishtinë, 
REPUBLIKA E KOSOVËS

Telefoni:
+383 45 240 588

E-mail:
revista@osk-ks.org

Website:
https://osk-ks.org/revista