Revista e Stomatologëve të Kosovës

RRETH REVISTËS

 

Revista e Stomatologëve të Kosovës (RSK) është revistë zyrtare e Odës së Stomatologëve të Kosovës, e themeluar me 30 tetor 2021 nga Kuvendi i OSK-së.

RSK synon të informojë lexuesit për idetë, opinionet, zhvillimet dhe çështjet kryesore në stomatologji- që lidhen me kërkimet shkencore dhe praktikat klinike, për të ngjallur interes, debat dhe diskutim

RSK shfrytëzon procesin e vlerësimit të jashtëm (peer-review) të dorëshkrimeve në të gjitha fushat e Stomatologjisë dhe fushave tjera të shëndetësisë.

Revista e Stomatologëve do të publikohet 2 herë në vit.

Të gjitha punimet janë të disponueshëm falas.

Informacioni dhe opinionet e përfshira në artikujt e RSK-së reflektojnë pikëpamjen e autorit dhe jo të Këshillit Redaktues apo të Botuesit të RSK-së. Publikimi në vetvete nuk to të thotë që revista ka të njëjtin qëndrim apo mban përgejgjësi për përmbajtjen e artikullit.

ISSN 2790-1165 (Shtyp)

ISSN 2790-1173 (Online)

Indeksimi: RSK është indeksuar në platformën CrossRef.

 

BOTUES
Oda e Stomatologëve të Kosovës
Prof.Dr. Blerim Kamberi

KRYEREDAKTOR
Dr. Kastriot Meqa

Nga Botuesi – Dhjetë vite rrugëtim i suksesshëm i Odës së Stomatologëve të Kosovës
Blerim Kamberi
[PDF]

Impressum
[PDF]

Permbajtja
[PDF]

Publikim kërkimor-shkencor
Fisnik Kasapi, Jasmin Fidoski, Aleksandar Stamatovski
Efikasiteti i aplikimit të plazmës të pasuru- ar me trombocite (PRP) si graft autolog në procedurën kirurgjikale për ngritjen e fundit të sinusit maksillar për vendosjen e implant- eve dentare
[PDF]

Esat Bardhoshi, Merita Bardhoshi
Ndërhyrjet kirurgjikale në zgavrën e gojës para trajtimit protetik
[PDF]

Arlinda Tmava Dragusha, Venera Bimbashi
Paraqitja e stomatitit dhe të gjeturat citolo- gjike te bartësit e protezave totale
[PDF]

Valmira Maxhuni Bajgora, Agim Begzati, Vale Hysenaj Hoxha, Lindita Maxhuni Thaci
Lidhshmëria ndërmjet të ardhurave mujore dhe shëndetit oral te fëmijët e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptas në Kosovë
[PDF]

Punime reviale
Naim Jerliu
Të moshuarit dhe shëndeti oral: një perspek- tivë e shëndetit publik
[PDF]

Donika Bajrami Shabani
Irriguesit endodontikë
[PDF]

Blerim Mehmeti, Rina Caka, Fjolla Kabashi
Ngjitja e breketave ortodontike në siperfaqe të restaurimeve protetike nga qeramika
[PDF]

Florina Sahiti, Resmije Abdyli, Nora Berisha
Prevalenca e kanalit retromolar – rishikim i literaturës
[PDF]

Përshkrime rasti
Almedin Berisha, Edona Buleshkaj, Hekuran Sahatciu, Petrit Lushi, Shkelqim Azizi, Burbuqe Preniqi
Trajtimi jo-kirurgjikal me mineral treoksid agregat i incizivit lateral maksillar me apeks të hapur në një seancë
[PDF]

Vështrim profesional
Sebahate Hamiti Alidema, Rajmonda Halili
Trajtimi protetik i pacientëve me padhëmbë- si totale te resorbimi i kockës alveolare
[PDF]

Nga OSK-ja
U mbajtën zgjedhjet e përgjithme për Kuvendin e OSK-së
[PDF]

Botim i ri
Sëmundjet profesionale dhe sëmundjet që lidhen me punën e stomatologëve
[PDF]

Portreti i stomatologut
Prof. Dr. Adil Raka
[PDF]

Kalendari i ngjarjeve
Kongrese dhe konferenca profesionale shkencore ndërkombëtare
[PDF]

Udhëzime për autorë
[PDF]

Shkarkoni Vëllimin Aktualtë RSK-së
[PDF]

Kryeredaktor

Dr. Kastriot Meqa

Zëvendëskryeredaktor

Dr. Miranda Stavileci

Këshilli redaktues

Dr. Miranda Stavileci
Dr. Zana Agani
Dr. Linda Dula
Dr. Migjen Demjaha
Dr. Blerta Shkreta

Sekretar i redaksisë

Dr. Bleron Faiku

 

BASHKËPUNËTORËT PROFESIONALË SIPAS RENDITJES ALFABETIKE

Adem Alushi (Universiteti i Tiranës)
Agim Begzati (Universiteti i Prishtinës)
Aida Rexhepi (Kolegji UBT)
Albena Reshitaj (Universiteti i Prishtinës)
Blerim Mehmeti (Universiteti i Prishtinës)
Blerta Latifi-Xhemaili (Prishtinë)
Çeljana Toti (Universiteti i Tiranës)
Donika Bajrami (Universiteti i Prishtinës)
Dorjan Hysi (Universiteti i Tiranës)
Etleva Droboniku (Universiteti i Tiranës)
Fatmir Dragidella (Universiteti i Prishtinës)
Gloria Staka (Universiteti i Prishtinës)
Jehona Ahmedi (Universiteti i Prishtinës)
Kenan Ferati (Universiteti i Tetovës)
Lindihana Emini (Universiteti i Tetovës)
Lumnije Kqiku (Universiteti i Grazit)
Mergime Prekazi-Loxha (Prishtinë)
Merita Bardhoshi (Universiteti i Tiranës)
Resmije Ademi (Universiteti i Prishtinës)
Teuta Bicaj (Kolegji AAB)
Teuta Pustina (Universieti i Prishtinës)
Violeta Vula (Universiteti i Prishtinës)
Zana Dalipi (Universiteti i Prishtinës)

UDHËZIMET PËR AUTORËT

 

Punimet duhet të dorëzohen në mënyrë elektronike, në formatin elektronik në MS Word dhe jo PDF.  

Punimet mund të dërgohen në adresën: revista@osk-ks.org

Dorëshkrimi në fillim vlerësohet nga këshilli redaktues ose nga ekspertët e lëmive, të zgjedhur nga kryredaktori, se a i përmbushë kërkesat minimale për pranim.

Dorëshkrimet  që  nuk  i  përmbushin  kriteret  minimale  për  pranim  refuzohen  menjëherë. 

Dorëshkrimet tjera  dërgohen  për  vlerësim  nëpërmjet të  ekspertëve të përzgjedhur të fushave përkatëse (peer review). 

Autorët do të njoftohen me email për pranimin e punimit, refuzimin e punimit, apo nevojën për rishikim të dorëshkrimit të tyre sipas rekomandimeve të Këshillit Redaktues apo të bashkëpunëtorëve  profesional.

KONTAKTI

 

Kryeredaktor:
Kastriot Meqa
kastriot.meqa@osk-ks.org

Sekretar:
Miranda Stavileci

 

Adresa Postale:
Oda e Stomatologëve të Kosovës
Ulpiana, rr. Mark Dizdari (përballë Rrethit të Spitalit)
D 7, Hyrja II, nr. 6, 10000 Prishtinë, 
REPUBLIKA E KOSOVËS

Telefoni:
+383 45 240 588

E-mail:
revista@osk-ks.org

Website:
https://osk-ks.org/revista