FTESË PËR TENDER

Oda e Stomatologëve të Kosovës fton të gjitha kompanitë e interesuara që të paraqesin kërkesën e tyre për dosje të tenderit për “Kontratë për Botim të Revistës së Stomatologëve të Kosovës”.

Njoftimin për kontratë mund ta shkarkoni këtu:

Njoftimi për kontratë “Botimi i Revistës së Stomatologëve të Kosovës”. Nr. Ref. 01/2022-OSK.

Për më shumë informata referojuni ftesës për tender të cilën e gjeni të bashkëngjitur:

Ftesë për Ofertë – 01/2022-OSK

Dosja e tenderit

Prishtinë,

22 Shkurt 2022