NJOFTIM PËR KONTRATË

08 Shkurt 2021

Oda e Stomatologëve të Kosovës fton të gjitha kompanitë e interesuara që të paraqesin kërkesën e tyre për dosje të tenderit për

FURNIZIM ME VULË – FAKSIMIL

 

Njoftimin për kontratë mund ta shkarkoni këtu:

Njoftimi për kontratë 01/21

Për më shumë informata referojuni ftesës për tender të cilën e gjeni të bashkëngjitur:

Ftesë për Ofertë – 01/21

Dosja e tenderit- 01/21