Komunikatë e përbashkët e odave të profesionistëve shëndetësorë dhe Federatës së Sindikatave të Shëndetsisë së Kosovës

Kryesuesit e OPSH-ve dhe FSSHK-së morën vendim për krijimin e komitetit të përbashkët për analizimin e
menaxhimit të situatës së krijuar nga pandemia. Rekomandimet e dala nga ky komitet, së bashku me informatat
e përditësuara, do të dërgohen në Ministrinë e Shëndetësisë për veprimet dhe hapat e mëtutjeshëm të cilat duhet
marrë në menaxhimin e situatës.

Për më shumë, mund ta gjeni komunikatën në linkun e mëposhtëm.

Komunikatë e OPSH-ve dhe FSSHK per takimin e mbajtur me 9 Korrik