NJOFTIM

Në publikimin e njoftimit pubik për dhënie të Kontratës të datës 13/10/2020 për kontratën për auditimin e pasqyrave financiare të OSK për vitin 2018 dhe 2019, në Seksionin IV të saj te personi kontaktues i operatorit ekonomik, është bërë një lëshim teknik, ashtu që është ngatërruar mbiemri i personit kontatkues, ku ne vend te mbiemrit Nimanaj eshte vendosur mbiemri Selmanaj.

Andaj, korigjohet mbiemri i personit Kontaktues i operatorit ekonomik, ashtu që në vend të mbiemrit Selmanaj, vendoset mbiemri Nimanaj.