Njoftim për akreditmin e eventit nga Komisioni për EVP

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 27.02.2020, pas vlerësimit të dokumentacionit të pranuar nga Kompania Allianz për akreditimin e kursit Workshop në Ortodoncinë fikse ‘’Trajnimi i klasës II/I dento-alveolare ’’ pjesa praktike në typodont, që do të mbahet me datë: 12-13 Mars 2020, e akrediton eventin në fjalë si vijon:
Pjesëmarrja aktive 9 pikë
Pjesëmarrja pasive 8 pikë
Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij trajnimi.
Nr. kontaktues: +383 38 246 146  +383 44 131 798
E-mail:  allianz_kosovo@yahoo.com