R I N J O F T I M

Rinjoftojmë të gjithë stomatologët e ri-licencuar nga MSH në vitet 2015 – 16 shtator 2016, të cilët nuk e kanë paguar kuotën e anëtarësisë vjetore (për vitin 2019) në shumë prej 50 Euro, se afati i fundit për pagesën e anëtarësisë është deri me datën 16.01.2020.
Pas kalimit të këtij afati, OSK do të ndërmerr masa disciplinore të përcaktuara me Ligjin e Odave të Profesionistëve Shëndetësor (Ligji Nr. 04/L-150), Rregullores për Regjistrimin, Licencimin dhe Rilicencimin e Stomatologeve (nr. prot. 1064 të dt 26.12.2019) dhe Vendimin e Këshillit Drejtues (me nr. prot. 1033 dt. të 05.11.2019).