FTESË PËR TENDER

25 SHTATOR 2020

Oda e Stomatologëve të Kosovës fton gjithakompanitë e interesuara paraqesin kërkesën e tyre për dosje tenderit përKontratë për auditimfinanciar për OSK për vitin 2018 dhe 2019”.

Njoftimin për kontratë mund ta shkarkoni këtu:

Njoftimi për kontratë 01/20

Për shumë informata referojuni ftesës për tender cilën e gjeni bashkëngjitur:

Ftesë për Ofertë01/20

Dosja e tenderit– 01/20