Njoftim

Komisioni përzgjedhës për pozitën e Sekretarit të Përgjithshëm në OSK, pas vlerësimit të testit me shkrim të mbajtur me datën 25.08.2022, shpall rezultatet e testit me shkrim :

  • Mentor Bislimi 95 pikë
  • Fisnike Kelmendi 90 pikë
  • Kadrie Sherifi 71 pikë.

Të tre kandidatët kanë plotesuar kriterin e paraparë për vazhdimin në fazën tjetër të rekrutimit intervistën me gojë.

Në rast të pakënaqësisë së ndonjërit prej kandidatëve, me vlerësimin e pikëve, komisioni ju njofton se ndaj këtij vlerësimi keni të drejtë ankese në afat prej 3 ditëve nga pranimi i këtij njoftimi.

Në lidhje me datën e mbajtjes së intervistës me gojë, komisioni do të ju njoftojë me kohë.