OPINION PËR KUSHTET DHE PROCEDURAT PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SHËNDETËSORE/STOMATOLOGJIKE NË INSTITUCIONET PRIVATE

OSK bazuar në shqetësimin e komunitetit tonë lidhur me Projekt-Propozimin e Udhëzimit Administrativ – Kushtet dhe procedurat për ushtrimin e veprimtarisë shëndetësore në Institucionet private, ju është drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë me Opinionin e saj lidhur me këtë Projekt-Propozim.
Për më tepër klikoni linkun e mëposhtëm: